Museum

Som museum skal Saemien Sijte drive med dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling. Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen.

Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964 og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger, duedtie/sløyd og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Bygningen Saemien Sijte sto ferdig 1. juli 1979 og ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Stiftelsen Saemien Sijte er siden 2002 en konsolidert museumsenhet og ligger under Sametingets forvaltning. Dette innebærer at Sametinget skal være faglig og politisk premissgiver for den samiske museumsutviklingen, basert på samenes egne forutsetninger som folk og urfolk. Saemien Sijte er det eneste museet, nasjonalt og internasjonalt, som kun jobber med dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Museet har siden 2006 hatt museumsansvar for hele det sørsamiske området dvs. fra Saltfjellet / Rana i nord til Elgå i Hedmark i sør.

Samlingene er basis for den museale virksomheten ved Saemien Sijte og er dermed det viktigste grunnlaget både for kunnskap om sørsamisk kultur, historie og formidling av dette. Det er derfor en viktig å forvalte Saemien Sijtes samlinger på en forsvarlig måte slik at de blir til nytte og glede for kommende generasjoner og at kunnskapen om sørsamisk kultur blir ivaretatt. Museets samlinger består i dag av, gjenstander, foto, lydopptak, kunst, arkiv, bygninger og biblioteksamling.

Museet mottar jevn tilskudd til samlingen. Saemien Sijte kan tilby en sikker lagring av materialet og gjøre det tilgjengelig for dagens og kommende generasjoner.

Som medlem i ICOM – International Council of Museums’, følger Saemien Sijte det internasjonale museumsetiske regelverket. Dette regelverket utgjør den erklæringen om museumsetikk som det vises til i ICOM’s vedtekter. Det gjenspeiler allment aksepterte prinsipper blant museer internasjonalt.

213