Kulturfondet

Stiftelsen Saemien Sijtes kulturfond

Stiftelsen Saemien Sijtes kulturfonds hovedmål er å bidra til å utvikle museets og kultursenterets kunst- og gjenstandssamling. Kulturfondet skal også kunne bidra til aktiviteter som styrker sørsamisk språk og kultur.

Stiftelsen Saemien Sijtes kulturfond vil slik bidra til å bevare, dokumentere og formilde sørsamisk kulturarv og gjøre samisk kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig.

Midler skal kunne øremerkes ved større donasjoner. Ved slike donasjoner kan om ønskelig giverens navn synliggjøres.

Fondsmidler skal ikke brukes til drift av museet og kultursenteret.

Forvalting
Fondet forvaltes av Stiftelsens styre.

Regnskap og rapportering
Fondets virksomhet offentliggjøres under egen post i Stiftelsen Saemien Sijtes årsmelding og regnskap.

Kulturfondets kontonummer:
4202.33.63709

213