Om Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur i hele det sørsamiske området – et område som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten. Dette gjør at Saemien Sijte i dag besitter en solid kunnskap og kompetanse på samisk kultur og historie.

Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning er en av Saemien Sijtes kjerneaktiviteter, der vi mottar og oppbevarer gjenstander, foto, film, lydopptak, arkivmateriale og antikvariske bygninger. Museet mottar jevn tilskudd til samlingen. Dette kan for eksempel være gamle fotografier som man ønsker skal lagres trygt, digitalisere og bli en del av Saemien Sijtes samling. Saemien Sijte kan tilby en sikker lagring av materialet og gjøre det tilgjengelig for dagens og kommende generasjoner. Vi jobber også med å gjøre deler av samlingen tilgjengelig digitalt.

Samhold og idenitetsstyrking

Ved siden av den museale virksomheten skal Saemien Sijte også arbeide med kulturspørsmål og aktiviteter som er fremtidsrettet og som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten, språk og fellesskapsfølelsen.

En annen målsetting er å arbeide i nettverk sammen med andre samiske museumsregioner, organisasjoner og kultursentra i og utenfor det sørsamiske området.

Saemien Sijte leier ut kontorlokaler til andre offentlige institusjoner som jobber med samiske spørsmål. Dette gjør at det er samlet en betydelig kompetanse innenfor husets vegger, både faglig og kulturelt. Organisasjoner og institusjoner på Saemien Sijte er Sametinget, lokalkontor for sørsamisk område, Duodjeinstituhtta (samisk husflid) og Fylkesmannen i Trøndelag, Reindriftsavdelingen.

Saemien Sijte ligger på nabotomten til Åarjel Saemiej Skuvle, internate jih maanagierte – den sørsamiske skolen, barnehagen og internatet. Det er derfor naturlig med et nært samarbeid mellom disse samiske institusjonene.

Nytt bygg

Ved årsskiftet 2021/2022 vil et nytt museumsbygg stå ferdig på Horjemstangen i Snåsa. Statsbygg er byggherre på oppdrag av Kulturdepartementet. Les mer om det her.

213