Collecting Sápmi

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere institusjoner.

I prosjektet skal man se på hvordan, når og hvorfor gjenstander fra Sápmi har blitt samlet inn. Saemien Sijte skal fokusere på innsamlingen som ble gjort av gievrieh – trommer. Hvorfor ble trommen en sentral del i innsamlingen av samiske gjenstander? Hva ble sagt fra samisk hold og hvordan ble trommens betydning tatt i betraktning fra de som samlet inn de?

Innsamlingen av samiske gjenstander skal også ses på i et globalt perspektiv, på lik linje som innsamling fra andre urfolk ble foretatt i perioden 1400–1900-tallet, før kolonialismens tid.

Gjenstandene er på denne måten blitt godt bevart for ettertiden, sammen med en hel del kunnskap. Samtidig vet vi ikke om kunnskapen fra denne tiden hadde vært bedre eller dårligere om innsamlingen ikke hadde funnet sted. Innsamlingen skapte alvorlige konsekvenser for enkelte samer og i samiske samfunn.

Innsamlingen foregikk under misjonering og assimileringspolitikken, til dels gjennom plyndring og til dels med forestillingen om at dette var skadelige objekter som hørte til dyrking av onde krefter og makter. Dette førte til at sterke samiske samfunn ble svekket og brutt ned. De samer som trosset og fortsatte å bruke trommen ble forfulgt, stilt for retten og straffet.

Kontaktperson:

Erik Norberg
Direktenr.: 940 17 025
E-post: [email protected]

 

 

213