Åarjelsaemien tsoevtsh – Sørsamiske snøfonner

Saemien Sijte har gått inn i et samarbeidsprosjekt med NTNU Vitenskapsmuseet. I prosjektet skal snøfonner i det sørsamiske området undersøkes.

Få arter har vært så viktige for menneskets historie og utvikling på den nordlige halvkule som reinen, både som ressurs og som symbol på kulturell identitet. For det meste av tiden har forholdet mellom mennesker og rein vært gjennom jakt, men etter hvert utviklet det seg i enkelte områder et mye dypere og gjensidig forhold – tamreindrift.

Undersøkelser av snøfonner står i en særstilling i forhold til å avdekke mer av denne historien. Fonnene tiltrekker reinen på varme sommerdager og har i lang tid vært brukt av mennesker som jaktområder og til samling av tamrein. I takt med at klimaet blir varmere og fonnene smelter avdekkes deler av denne historien.

Bein og gevir av rein, pilspisser fra villreinjakt og redskaper knyttet til tamreindrift smelter ut av snøfonnene og er som oftest svært godt bevarte. Objektene kan ha ligget i isen i opp til flere tusen år og forteller viktige og lite kjente historier om reinen og menneskers bruk av høyfjellet.

Prosjektet er tilknyttet prosjektene SPARC og Frossen Fauna, og er delfinansiert av Sametinget og Miljødirektoratet.

Kontakt forsker  Erik Norberg v/ Saemien Sijte.

https://www.ntnu.no/web/vitenskapsmuseet/soersamiske-snoefonner

213