Historikk

Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening den 29.02. 1964. I startfasen var hovedmålet å realisere et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger, duedtie/sløyd og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Huset skulle også være en møteplass og en arena for aktiviteter.

Etter en lang prosess, med flere byggekomitéer og avslag på finansiering sto omsider bygningen Saemien Sijte ferdig den 1. juli 1979. Bygget ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Saemien Sijte blir stiftelse
Den 01.01.2006 ble foreningen Saemien Sijte omorgansiert til en stiftelse og en kulturforening. Stiftelsen Saemien Sijte står for den daglige driften av virksomheten, er arbeidsgiver for de ansatte og eier av bygget. Kulturforeningen eier biblioteksbøker og utstillingsforemål, som er anskaffet før stiftelsen ble opprettet. Kulturforeningen skal blant annet komme med ideer og ønsker til stiftelsens virksomhet. Kulturforeningen arrangerer også egne aktiviteter.

Behov for større arealer
Allerede i 1986 begynte man å planlegge en utbygging av Saemien Sijte. Man kjente da på behovet for flere faglige ansatte, mer plass og tilrettelagte lokaler. Byggeplanene har blitt endret underveis etter avslag og påvente av finansiering. Som en midlertidig løsning har det blitt satt opp hytter og brakker utenfor hovedbygget.

Nytt bygg
Høsten 2018 kom den gledelige nyheten om at regjeringen ville sette av 6 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019 til byggestart av nytt museumsbygg på Horjemstangen ved Snåsavatnet, hvor Statsbygg er byggherre. Den totale kostnandsrammen lå på 115,3 millioner kroner, etter at det ble tegnet nye skisser i 2017. Det ble da foretatt en nedskalering fra 3366 til 1600 kvm brutto. Den opprinnelige kostnadsrammen var på 140 millioner, hvorav et 20-talls millioner ble regnet av på forprosjekter og utredninger.

Det nye bygget er på et plan, det inngår ikke kontor for leietakere, og heller ikke et auditorium som det er et stort behov for.  Fur arkitekter har tegnet det nye bygget, og Saemien Sijte har kommet med innspill til utforming av bygg og arealer i henhold til museets faglige behov og museets særpreg som samisk museum. Saemien Sijte er fornøyd med prosessen med Fur arkitekter og statsbygg. Skissene som foreligger viser et gjennomført konsept som vil fungere godt faglig og som på mange måter signaliserer en tydelig samisk tilhørighet.

Det nye bygget stod ferdig i årsskiftet 2021/2022, og var innflyttingsklart januar 2022. Bygget ble offisielt åpnet den 17. juni 2022. I Oktober 2022 åpnet hovedutstillingen “Gïejide goerebe – Vi følger sporene”.

Bestyrere

1980-1993: Sverre Fjellheim

1993-2002: Sigbjørn Dunfjeld

2003-2006: Arna Haga

2007-2010: Jan Roger Strømsmo

2010- d.d. : Birgitta Fossum

Styreledere

1964-1968: Jonar Jåma

1968-1970: Nils Holm Bull

1970-1984: Per N. Joma

1984-1986: Martha Jåma

1986-1993: Næjla Joma

1993-1995: Bierna Bientie

1995-2001: Ellen Bull Jonassen

2001-2002: Kjell Jøran Jåma

2002-2004: Bierna Bientie

2004-2005: Jarle Jonassen

2005-2008: Rune Fjellheim

2008- 2021: Dan Jåma

2021 – d.d: Jarle Jonassen

213