Sørsamisk kulturpris til to kulturbærere

Cecilia Persson og Bierna Leine Bientie mottok sørsamisk kulturpris under den sørsamiske festivalen Raasten Rastah på Røros.

Det var avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo som delte ut prisene. Det ble i år delt ut to indivduelle priser, da det i fjor ikke ble anledning til å dele ut den sørsamiske kulturprisen grunnet pandemien.

Cecilia Persson har gjennom kreativitet og nytenking har bygget broer mellom ulike kulturer, generasjoner og tidsperioder. Gjennom sitt virke som skuespiller, joiker, språk- og tradisjonsbærer har hun inspirert mange.

Bierna Leine Bientie var den eneste sørsamisktalende presten i Den norske kirke. Han har bidratt til en rekke oversettelser av bibelske verk og liturgier. Han har også gitt ut oversatte og egenskrevne salmer.


Her kan dere lese juryens begrunnelse i sin helhet:

Juryen for den sørsamiske kulturprisen ønsker å poengtere at det i år, så som også tidligere år har kommet inn mange gode nominasjoner. De skulle ønske at de kunne dele ut prisen til mange flere, men det er dessverre ikke mulig. Juryen ønsker derfor å oppfordre dere til å komme inn med nominasjoner også neste år.

I fjor ble det ikke anledning å dele ut den sørsamiske kulturprisen, derfor ønsker juryen å dele ut to individuelle priser i år. Prisene går til to personer som på hver sin måte, og på hver sine arenaer har bidratt som kulturbærere og formidlere av kultur, språk og tradisjoner.

Den første pristagerne er en aktiv, kraftfull, sterk og inspirerende formidler av sørsamisk kultur, historie og språk. Samtidig er vedkommende en ydmyk person som ikke alltid ønsker å gjøre vesen rundt sin egen person. Men vi har gjennom møtet med vedkommende fått et unikt innblikk i sørsamisk historie, formidlet på sørsamisk vis gjennom fortellinger og joik.

Pristageren har vært virksom siden 80-tallet da dihte (han/hun) avsluttet sin utdannelse innen sitt fag og siden da har dihte vært virksom på arenaer på begge sider av grensen. Noe som kanskje er mindre kjent med vedkommende er at dihte har drevet et omfattende dokumentasjonsarbeid av sørsamisk kultur og uttrykksformer under mange år. Kunnskap og innsikt som så har blitt formidlet på en strålende måte til personer i både i og utenfor det sørsamiske samfunn.

Gjennom sin formidling har vedkommende synliggjort både de store sterke historiene fra Sápmi, men også den utrettelige kamp, vilje og styrke som personer i historien har utvist for å bidra til forandring av samiske kår. På mange måter kommer pristageren for mange av oss alltid assosieres med særlig en historisk personlighet som har hatt stor betydelse for sørsamisk samfunnsliv. Ikke bare fordi dihte har personifisert og portrettert denne personen, men også fordi vi ser den samme styrke og ukuelige vilje i vedkommende. Ikke minst i kamper som pågår den dag i dag med både eksploateringer og forsøk på å usynliggjøre samisk kultur atter en gang.

Gjennom kreativitet og nytenking har vedkommende også bygget broer mellom ulike kulturer, mellom ulike generasjoner og tidsperioder. Dermed har dihte synliggjort at mange spørsmål er universelle og om vi tar oss tid til å lytte vil vi også forstå.

Gjennom sitt virke som skuespiller, joiker, språk- og tradisjonsbærer har hun inspirert mange over generasjonen og over kulturene.

Den andre pristageren er en tradisjons-, kultur- og språkbærer av de sjeldne, samtidig som pristageren på mange måter har vært en viktig fornyer av kulturen for å gi den innpass i en gammel og «noe» konservativ institusjon. Gjennom sitt lange «brobyggende» arbeid har vedkommende bidratt til nettopp å gjøre sørsamisk språk og kultur ikke bare synlig men også en viktig del av en gammel men også fornyet arena.

Personen vi snakker om har medvirket i flere oversettelser av store viktige verk, noe som ikke bare er viktig for å synliggjøre språket men også for at det sørsamiske folk skal kjenne tilhørighet til en arena man tidligere nok har hatt et anstrengt forhold til.

Pristageren har vært aktiv i sitt virke siden 1978, og selv etter at dihte gikk ut i pensjon har dihte vært aktiv formidler av både språk og kultur. Samtidig som dihte har fortsatt å være brobygger mellom den tradisjonelle arenaen og den sørsamiske. Dihte har også gjort at flere av vedkommedes norske kolleger også har begynt å bruke det sørsamiske språket som en del av embetsuførelsen, noe som har vært viktig for å løfte en usynlig minoritets eksistens og tilværelse i store deler av området.

Personen vi snakker om har også blitt nominert til et veldig stort og prestigefylt verv, men med tanke på sine sørsamiske medmennesker valgte pristageren å trekke seg og forsette sin gjerning som før.

Det har nok vært mer enn en person som har høyt på øyenbrynene over denne nytenkende personen, og vi i juryen tror at det til tider må ha vært både krevende og ensomt. Men vi vet i dag at det har betydd mye og nyttet, og personen nyter i dag stor respekt fra sine kolleger, sine medmennesker i både den norske og den samiske menighet.

Takket være pristagerens nytenkende og banebrytende arbeid har vi i dag både sørsamiske litturgier, samisk tenking i praktisk teologi, sørsamisk bibel, sørsamisk alter i Nidarosdomen og mye mer. Gjennom hans arbeid med samisk selvbevissthet, synliggjøring, stolthet og samisk tenking bidro han også til å opprette Saemien Åålmege, sørsamisk menighet i 2015.

Vinnerne av sørsamisk kulturpris 2021 er Cecilia Persson og  Bierna Leine BienteKulturprisen består av et er et bilde av Meerke Laimi Thomasson Vekterli og 10.000 kr.

Blant tidligere mottagere av sørsamisk kulturpris, er Arvid Jåma, Sverre Fjellheim, Jonhild Joma, Evald Stenfjell og Jonar Thomasson.

Sørsamisk kulturpris ble i sin tid opprettet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og samiske institusjoner i fylket, og finansieres av Trøndelag fylkeskommune.

Juryen består av Birgitta Fossum, Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter, Hanne-Lena Wilks, språksenteret Gïelem Nastedh i Snåsa, Berit Ellen Gaino Jåma, språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik og Toini Bergstrøm, Aajege – sørsamisk språk og kultursenter i Røros.