Læhkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

Læhkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie mijjen Saemien Sijten luvhtie!
God jul og godt nytt år fra oss på Saemien Sijte!

Mijjieh aavone gaajhkesidie gïeh mijjen luvnie daan jaepien
orreme jïh aavoedibie båetije jaepien vihth gaavnesjidh.

Vi er takknemlige for alle som har besøkt oss i år, og vi gleder
oss til å møtes igjen neste år.

Direktööre Birgitta Fossum jïh ståvroeåejvie Jarle Jonassen, Meininger museumisnie. / Direktør Birgitta Fossum og styreleder Jarle Jonassen på Meininger museum. Guvvie/foto: Harry Johanssen

Jaepien 1723 Bendix Andersen Frennings Field jïh Jon Torchelsen Fipling-Skov tjoerigan dam gievriem, sotnen væljoen vööste, Thomas von Westenasse vedtedh. Dïhte hearra gievriem Københavnese seedti. Jaepien 1757 Danhmaarhken gånka Fredrik V gievriem vadtesinie Tysklaantese vedti. Gievrie Elisabethenburgen slåahtesne 1837 raejeste orreme. Ruffien 2023, 300 jaepieh tjöönghkesovvemen mænngan, Meininger museume, nænnoesti gievriem bååstede åarjel-saemien sïebredahkese vedtedh.
Daelie maahtah Freavnantjahken gievriem Saemien Sijtesne goerehtidh.

I 1723 måtte Bendix Andersen Frennings Field og Jon Torchelsen Fipling-Skov motvillig gi Frøyningsfjells-/Folldalstromma til prest og misjonær Thomas von Westen. Han sendte tromma til København. I 1757 ga Danmarks konge Fredrik V tromma i gave til Tyskland. Tromma har vært på Elisabethenburg slott, Meiningen, siden 1837. I juni 2023, 300 år etter at tromma ble konfiskert, bestemte Meininger museum at tromma skulle tilbakeføres til det sørsamiske samfunnet. Nå kan du se Frøyningsfjells-/Folldalstromma utstilt på Saemien Sijte.