Bååstede

Bååstede er navnet på et tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i 2012.

Prosjektet Bååstede (som betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Musumssida, Øst-Finnmark, RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark, Senter for nordlige folk, Manndalen i Troms, Vardobaiki Musea, Evenes i Troms, Arran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Den resterende halvparten med gjenstander skal forbli i Oslo for å kunne formidle samisk kultur og historie i hovedstaden.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble innsamlet ca 4200 gjenstander fra hele Sapmi på 1800- 1900-tallet til Universitetets Etnografiske museum i Oslo som senere ble del av Kulturhistorisk Museum og gjenstandene ble etter hvert deponert til Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen i Oslo ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Avtalen er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv. Ettersom vi kun har et sørsamisk museum er det Saemien Sijte som står som mottaker i sørsamisk område. Det er da snakk om ca 360 sørsamiske gjenstander der ca 130 skal tilbakeføres.

Saemien Sijte har over 500 kulturhistoriske gjenstander fra før og er i hovedsak gitt som gaver/dødsbo eller deponert. Samlingen representere overgangsperioden da man hadde gått bort fra nomadisk liv med intensiv reindrift. Ved modernisering av reindrifta ble mye av redskapsmaterialet overflødig, f. eks sluttet man å melke reinen. Ettersom samlingen fra Norsk Folkemuseum i hovedsak er innsamlet før Saemien Sijte ble opprettet, vil dette bli en kjærkommen komplementering av museets opprinnelige samling. I tillegg vil det innebære at man kan ta imot gjenstandsgrupper som ikke finnes ved Saemien Sijte i dag, f.eks sakrale gjenstander.