Maja Hilma Dunfjeld fikk sørsamisk kulturpris 2022

Sørsamisk kulturpris for 2022 gikk i år til tradisjonsbæreren Maja Hilma Dunfjeld for hennes mangeårige innsats for å bevare, dokumentere, forske på sørsamisk duedtie.

Den sørsamiske kulturprisen deles ut hvert år til en person som har gjort en betydende innsats for det sørsamiske samfunn. Den ble opprettet av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Gïelie Aernie, Gïelem nastedh, Saemien Sijte og Aejege. I tillegg til et diplom vil pristageren motta en pris på kr 10 000

Juryen har bestått av Berit Ellen Gaino Jåma fra Gïelie Aernie, Hanne-Lena Wilks fra Gïelem nastedh, Toini Bergstrøm fra Aejege og Birgitta Fossum fra Saemien Sijte.

Her kan du lese juryens begrunnelse i sin helhet:

Tradisjonell kunnskap består av erfaringer og kunnskap overlevert fra generasjon til generasjon gjennom læring og muntlig overføring. Det er en kollektiv kunnskap utviklet og bearbeidet gjennom århundrer for å klare seg økonomisk og sosialt og for å vedlikeholde sin åndelighet. Det er en tilpasningsdyktig kunnskap, som er videreført til generasjoner gjennom ord og handling. Dette er også en av utfordringene med tradisjonell kunnskap, at den i relativt liten grad er sammenfattet og gjort skriftlig tilgjengelig. Derfor er innsatsen til personer som årets prisvinner så viktige for at denne kunnskapen leve videre i generasjon etter generasjon.

Årets vinner har gjennom et livslangt engasjement jobbet for å bevare, dokumentere, forske på og videreutvikle sørsamiske kulturtradisjoner innenfor sitt fagfelt. Personen er en sterk tradisjonsbærer som ser viktigheten i å bevare og opprettholde tradisjoner. Samtidig som vedkommende har vært opptatt å lære tradisjonene videre til kommende generasjoner slik at de kan få et godt grunnlag og en trygghet i det tradisjonelle når de skal videreføre og videreutvikle kulturarven. Selv fikk vedkommende den handbårne tause kunnskapen fra sine foreldre, en kunnskap vedkommende senere både gjennom sin utdanning og yrkesliv har jobbet med å videreføre både gjennom kursvirksomhet, jobb og publikasjoner.  Men også gjennom sine egne uttrykk som tradisjonsbærer og kunstner som har bidratt til utsmykking i mange offentlige bygg.

Vedkommende har hatt en betydende rolle for å få den tradisjonelle kunnskapen anerkjent, slik at den får sin naturlige plass i opplæring og utdanning. Vedkommende var blant de første som utdannet seg og tok en høyere grad innen sitt fag. Dihtes arbeid banet vei for å inkludere samisk kulturforståelse også i norske utdanningsløp, men fram for alt at det også ble mulig å følge et samisk utdanningsløp med særlig vekt på det sørsamiske.

Vedkommende har vært svært engasjert og opptatt av å ta fram kunnskapen om den sørsamisk koftas opprinnelige form og funksjonalitet, slik den var før den ble preget av skreddersøm. Dette har dannet grunnlaget for mønster til både dame-og herrekofter som går tilbake mange generasjoner.

Hun har også arrangert flere treffer og møter mellom forskere og tradisjonsbærere i ulike fagfelt, for å gjennom foredrag og uformelle samtaler knytte sammen den tradisjonelle kunnskapen og nyere forskning. I tillegg til hennes doktorgrad, som kom ut i bokform, har hun brukt mye av sin fritid til å publisere artikler der forståelsen av sørsamisk ornamentikk som symbolspråk har vært sentral. I 2018 ga hun sammen med andre sterke tradisjonsbærere og duojare ut boken Aerpiehmaahtoe. Denne boken kan i det nærmest regnes som et læreverk, og den kom fort inn i sørsamisk språkopplæring, duedtie-opplæring og den finns nok i enhver duojares hjem.

Vinneren av sørsamisk kulturpris 2022 er Maja Hilma Dunfjeld