Programme Saemiej åålmegebiejjie goevten 6.biejjie, Snåasesne

 

Kl. 09.00 Bijjiedimmie saeviegistie Åarjel-saemiej internaaten lïhke. Saemiej åålmegelaavlome.
Kl. 09.20 Heevehtimmie biejjeste Snåasen skuvlesne, håalomh jïh laavlome jïh gapta-vuesiehtimmie.
Kl. 10.00 Saemien sijte: – Gåassoehtimmie prïhtjegistie/löövjeste.
Kl. 12.00 Gærjagåetie: – Maana-Tv-raajroe «Sööfe» ts.12.00 raejeste. – «Båetieh goltelidh» goltelimmielåavthgåetie gusnie låhka jïh lååvle gærjeste «Mov voestes gærja».
Kl. 14.00 –18.00 Namhtah prïhtjege jïh gaahkoe, Midtpunktet Kafé.
Kl. 17.00 Byögkeles mïerhkesjimmie, Midtpunktet kafé -Kulturelle boelhke -Biejjien håalome, tjïelten åejvie Arnt Einar Bardal
–  «Daan våhkoen baakoe» – 52 saemien baakoeh dej 8. jaepieboelhki almetji bijre.
Kl. 19.00 Namhtah filme Jikŋon II/ Frost II, kinovisnie


Program Samefolkets dag, 6 februar 2020

Kl. 09.00 Flaggheising ved Åarjel-saemiej internaate. Samefolket sang synges.
Kl. 09.20 Markering av dagen ved Snåsa skole med blant annet taler og sang samt gapta-oppvisning.
Kl. 10.00 Saemien sijte: – Servering av kaker og kaffe/te
Kl. 11.00 Saemien sijte: – Boklansering «Åarjel-saemieh – samer i sør, årbok 13».
Kl. 12.00 Biblioteket:
– Barne-tv serie «Sööfe» vises fra kl.12.00
– «Båetieh goltelidh» lyttelavvu hvor du kan høre opplesning og sanger fra boka «Mov voestes gærja»
Kl. 13.00 Biblioteket: boklansering «Laara jïh skovterenïejte»
Kl. 14.00 Gratis kaffe og kake på Midtpunktet kafé
Kl. 16.00 Salg av samisk mat på Midtpunktet kafé.
Kl. 17.00 Offisiell markering på Midtpunktet kafé.
– Kulturelt innslag v/ kulturskolen.
– Tale for dagen ved ordfører Arnt Einar Bardal
– Avslutning av prosjektet «Daan våhkoen baakoe/ Ukas ord» 52 samiske ord om de åtte årstiders folk.
Kl.19.00 Gratis kino: Jikŋon II/ Frost II vises på kino.
Arr:
Saemien Sijte, Gïelem nastedh, Enhet for sørsamisk språk og kultur, Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate