Daan giesien maahtah tjoejekomposisjovnem govledh ålkone Saemien Sïjtesne. Tjiehpiedæjja Tulle Ruth orre bielieh tjoejeprosjekteste SPOR vuesehte, gusnie bovtsen sjïere guehperenlïetse lea jarngesne. 

Vïjhte jaepieh Tulle Ruth lea bovtsem Gåebrien sïjtesne dåeriedamme edtja goerehtidh mannasinie bovtse dagkeres tjoejem tjïektjesjuelkiejgujmie dorje. Dïhte vïhtesjamme jïh tjoejem baantedamme, tsietsemem analyseereme jïh gaavneme, fïerhten bovtsen lea jïjtse tsietsemetjoeje, goh jïjtse tovna. Tsietsiemijstie akte skaala dorjesåvva jïh dïhte lea våarome komposisjovnide. Maahta doh göökte tjoejekomposisjovnh ålkone dååjredh, dïhte akte lea deavan nualan bïejesovveme jïh biejjie- jïh bïegkefaamoe dam juhtehte, mearan dam mubpiem komposisjovnem maahta låavthgåetesne dååjredh.   

Vielie SPORprosjekten bïjre: www.galleriruth.com 

 

EKHBJ