Vuesiehtimmie «Gie histovrijem eekie?» jienebh sjïere åarjelsaemien daeverh vuesehte. Orre dotkemevuekieh jïh arkeologeles gaavnoeh vuesiehtieh saemieh leah Åarjel-Nöörjesne hööltestamme sagke aarebi goh aerviedamme. 

Orre dotkemevuekieh jïh arkeologeles gaavnoeh mijjese iktemearan orre jïh gieltegs daajroem åvtetjen aejkien bïjre vedtieh. Mijjieh såemies illedahkh åehpiedehtebe dotkemistie NTNU Vitenskapsmuseetisnie jïh jeatjah institusjovnine. 

 

Tjåerviebuste

Vitenskapesmuseeten kultuvrehistovrijes våarhkojne sjïere såarhts busth gååvnesieh. Busth leah bovtsentjåerveste, åehpies hammoem utnieh jïh busteplaerie sjïere åarjelsaemien tjaalehtjimmiem åtna. Tjåerviebusth Tråanten staarebetnien nuelesne gååvnesovvin jïh leah gaskeaaltaristie jïh aareh daajbaaletje tïjjeste. Guktie jïh man åvteste busth Tråanten staaren nualan haajpanin ibie daejrieh. Vuesiehtimmesne åadtjoeh gaskem jeatjah daejtie tjaebpies bustide vuejnedh. 

  

Aernie dejpelistie 

Giesien 2006 akte joekoen sjïere arkeologeles gaavnoe dorjesovvi Aursjøen lïhke Lesjan tjïeltesne. Gaavnoe lij njieljie aernieh heallajgujmie, gaevnjieruktie. Dagkerh aernieh daejriehtieh saemieh Dovrevaerine årroejin joe vijkingetijjen. 

Jaepien 2023 dam reguleereme jaevriem Nesjøen Bealjehki lïhke Tydalesne, döömi. Dellie gåaradi arkeologeles goerehtimmieh darjodh aktem åenehks boelhkem. Lokaliteeth mejtie arkeologh gaavnin aarebi veanhtoeh vihtiestieh saemien åtnoen bïjre guhkede gietjeste. Gaskem jeatjah 45 aernieh gååvnesovvin. Dah leah jaepien 800 raejeste jïh urrebe tïjjen raajan. Illedahkh vuesiehtieh saemieh leah dajvem nuhtjeme ovrehte 1200 jaepieh. 

Vuesiehtimmesne aernieh dovne Aursjøeste jïh Nesjøeste vuesiehtibie. 

 

 

Vuesiehtimmie «Gie histovrijem eekie?» lea laavenjostoe gaskem NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, Rørosmuseet jïh Gudbrandsdalsmusea, goevt. Lesja, lij lij bielie heevehtimmeste Tråante 2017. 

Teeksth vuesiehtimmesne leah åarjelsaemien, nöörjen jïh englaanten gielesne. 

 

EKHBJ