Hævvi lea NRKen voestes åarjelsaemien podkaste mij datnem gaptan nualan jïh duakan vaalta. Programmeåejvieh Jonna Dunfjeld-Mølnvik jïh Nelly Engström baaveldægan aamhtesi bïjre abpe åarjelsaemien jieliemistie.

Voerhtjen 25. biejjien nïejth Saemien Sïjtese båetieh juktie dah vaajtelieh jïjtse kultuvrehistovrijem buerebe damtedh, daelie gosse gievrieh bååstede åarjelsaapman båateme. Lisa Dunfjeld-Aagård edtja nïejti gïeth steeredh gosse dah edtjieh gievrien fealadimmien bïjre govledh, jïh dah vaajtelieh datne edtjh dåeriedidh.
Gaskestallemen mænngan Hævvi-nïejth live-pod spealadæmman böörieh. Daesnie datne sjïere goerkelimmiem åadtjoeh gosse nïejth maajetjh goltelæjjaj uvte tjahkan, soptsesteminie. Mijjieh aavoedibie, jïh håhkesjibie datne sïjhth båetedh ❤️
PROGRAMME
14-18 Doekeme beapmoste “Saemien tapas”, vuesiehtimmie gaahpode
18:00 Pubbe gaahpode
18:30 Hævvi-nïejhth jïh Lisa Dunfjeld-Aagård gievrien bïjre gaskestellieh
19:15 mingling
19:30 HÆVVI live-podcast
20:30 mingling
22:00 Saemien Sijte steegkie