Gusnie: Saemien Sijte
Gåessie: 25.06 Ts. 13.00

Ruffien 25. biejjien tjoejevuesiehtimmiem SPOR rïhpeste. Daan giesien maahtah tjoejekomposisjovnem govledh ålkone Saemien Sïjtesne. Tjiehpiedæjja Tulle Ruth orre bielieh tjoejeprosjekteste SPOR vuesehte, gusnie bovtsen sjïere guehperenlïetse lea jarngesne. 

Vïjhte jaepieh Tulle Ruth lea bovtsem Gåebrien sïjtesne dåeriedamme edtja goerehtidh mannasinie bovtse dagkeres tjoejem tjïektjesjuelkiejgujmie dorje.

Lohkh vielie vuesiehtimmien bïjre

 

EKHBJ