Låhkoe

NOK 215,00

Boken handler om tall. Barn kan ha kjennskap til tall før de begynner å lese. Ved hjelp av denne boken kan barn venne seg til å bruke tall. Boken inneholder store fargeillustrasjoner, korte tekster og regneoppgaver. På en enkel og morsom måte kan barn lære å telle, addere, subtrahere og multiplisere. Barn kan bruke boken på egen hånd eller ved hjelp av voksne. Boken passer for barn eldre enn 4 år.

Oversatt av Ajlin J. Jonassen
Språk: Sørsamisk
48 s.
Innbundet
Utgiver: Iđut AS

ISBN 82-7601-120-9

Beskrivelse

Akte . gøøkte, golme leah låhkoej nommh. Maahtah 10 (låhkan) ryøknedh? Guvvine daennie gærjesne maam akth gaavnh maam maahtah ryøknedh. Dovne 10000 (stoerre tjåatan).
Voejkelh aaj lissiehtidh, vaeniedidh, guektien geartan biejedh jih geartoehtidh.
Datne maahtah gærjam oktegimsh nuhtjedh. Voelpine ektine maahta luste årrodh. Geervh maehtieh viehkiehtidh vaestiedidh. Dijjieh maehtede guvviej birje soptsestidh. Datne maahtah jeatjbidie vuesehtidh datne låhkojde maahtah.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.670 kg
Dimensjoner 23.5 × 31 × 1.3 cm