Geevlije saajvenïejte

NOK 150,00

Jusse guelpesne tjahkasji sov tjiehtjielisnie gosse heannadi. Gåetesne ålvoes geevleme govli. Jusse deejri tjoeje onneåabpeste bööti jalhts dïhte daan mearan lij naa sjeavohth jïh seadtoes orreme.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: Davvi Girji

ISBN: 9788273749581

Oversetter: Ellen Bull Jonassen

Beskrivelse

Jusse guelpesne tjahkasji sov tjiehtjielisnie gosse heannadi. Gåetesne ålvoes geevleme govli. Jusse deejri tjoeje onneåabpeste bööti jalhts dïhte daan mearan lij naa sjeavohth jïh seadtoes orreme. Men daan aejkien dïhte geevleme idtji orrijh gænnah, dïhte ajve jåarhki, jïh tjoeje måarahkåbpoe jïh tjerkebe sjïdti. Gosse Jusse åaraji, dellie geevleme lij dïhte minngemes maam govli, jïh gosse fahkoeji, dellie ajve jåarhki ov goh ij lij jïjje orreme.

Naemhtie biejjeste beajjan, jïh tjidtjie gaajhkem darjoeji maam meehti. Jusse aaj pryövi viehkiehtidh, men dïhte lij vielie goh klaatere goh viehkie.

Akten aejkien gosse olkese veedtsi, dellie govli aajjebe lij måaveldeminie maana sån tjoeri låtnoemaanine årrodh.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.260 kg
Dimensjoner 22 × 17 × 1 cm