På salg!

Birk jïh Barcelona-dåehkie

NOK 100,00 NOK 50,00

Birk og Barcelonagjengen er oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen. Boka passer fint for barn som kan lese selv, men også en fin bok for den som vil bli lest for. Illustrasjoner av Henning Lystad.

Spesifikasjoner

Språk: Sørsamisk

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: ISBN 978-82-93402-22-0

Oversetter: Ellen Bull Jonassen

Beskrivelse

Birk lea orre staaresne jïh ohtsedeminie naakenh mejgujmie maahta juelkie-tjengkerem tjïektjedh. Mænngan Messim viehkien bïjre birreme dle Barcelona-dåehkiem råaka, govhte baernieh mah unnemes seamma jïjnjem Barcelonam iehtsieh jïh lyjhkoeh juelkietjengkerem tjïektjedh goh satne jïjtje. Men sijjiem utnieh akten orre spïelijasse tjïertesne? Birk tjuara badth sov tjiehpiesvoeth vuesiehtidh.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.080 kg
Dimensjoner 22 × 14.3 × 0.4 cm