Gïelevåhkoe

Programme gïelevåhkoe Saemien Sijtesne

Les norsk tekst her

Måanta 23.10

14.00-17.30. Vuesiehtimmie lea gaahpode. Aelpies beapmoe kafeesne.
Daan biejjien beapmoe: Joptse

18.30  Elin Anna Labba: Hearrát dat bidje min –Hïerrh mijjem daase bïejin – Herrerna satte oss hit

“Elin Anna Labba noerhkemejuhtemi bïjre åarjelsaemien dajvese soptseste jïh don gearkijes geajnoen bïjre ammes dajvine haarjanidh.”

Dæjsta 24.10
14.00-17.30. Vuesiehtimmie lea gaahpode. Aelpies beapmoe kafeesne.
Daan biejjien beapmoe: Sirven bearkoe kåalesne

18.30  Elin Anna Labba: Mov gïelefeeleme
“Ij leah daerpies universiteetesne lohkedh jis edtja gïelem bååstede vaeltedh. Fïerhten almetjen lea jïjtse vuekie, jïh gïele ij leah gåessie gih gaarvanamme.”
Elin Anna Labba sov gïelefeelemen bïjre soptseste jïh joekehts vuekiej bïjre bååstede saemiengïelese.


Gaskevåhkoe 25.10

11.30 – 16.30 Vuesiehtimmie jïh kafée lea gaahpode.
Daan biejjien beapmoe: Snurken bearkoe
Daan biejjien lunsje: Sïrven bearkoe kåalesne

17.00    Gærjabæjhkoehtimmie: Åarjel-saemien duedtie gærjah
Marit Alette Utsi, Davvi Girji jïh tjaelie Hanne-Lena Wilks sov gærjan bijre “
Boengeskuvmie åarjelsaepmesne” soptseste.


Duarsta 26.10
11.00 – 16.00 Daan biejjien beapmoe: Sïrven bearkoe kåalesne


Bearjadahke 27.10
11.00 – 16.00 Daan biejjien beapmoe: Sïrven bearkoe kåalesne

 

Dæjsta 31.10

Vuesiehtimmeh steegkeme daan våahkoen

14.00–17.30 kafée lea gaahpode.
18.00    Gurreme- jïh gïeleïehkede
Unni Steinfjell edtja vuesiehtidh guktie åarjelsaemien vaantsh gurredh.