Pierre Åhrén
Mov gïele – Mitt språk – My language

 

Saemien Sijte ruffien 21.b. – skïereden 29.b. 2023 

Les på norsk her.
Pierre Åhrénen tjeahpoeh leah klaeriedihks, skaadtjoeh åljapastelleguvvieh mah skraejriem jïjtse jieliedistie jïh saemien roehtsijste utnieh. Åhrén lea åarjelsaemien tjiehpiedæjja sov maadtoejgujmie Frööstegistie, Jïemhte. Dïhte Stuehkesne byjjenamme gusnie aaj daelie årroeminie.

Portrett av kunstneren Pierre Åhren i sørsamisk drakt.
Pierre Åhren, Foto: Erica Lundström

Pierre lea åajvahkommes jïjtje lïereme, jïh lea 2015 raejeste meatan orreme gïehtelimmesne «Frilansmålning» sijjesne Svalans bildateljé, Aspudden Stuehkesne. Mænngan 2016 dïhte sov vierhkieh 14 vuesiehtimmine åtneme. 2018 saemien kultuvrestipendem åadtjoeji Regijovneste Jïemhte-Herjedaelie.

«Mov guvvine heannadimmieh jïh dååjresh jïjtjene jieliedistie jijhtieh. Klaerieh fååmijes jïh manne intuitijve jïh impulsijve sjugniedimmesne.

– Pierre Åhrén

  

Guvvine aaj parallellh aalkoeåålmegekultuvride abpe veartenisnie gaavna. Musihke, daanhtsoe jïh jievkehtimmieh veartenen gaajhkijste roenijste domtesh jïh åssjaldahkh gåaskoeh måaladimmieprosessesne.  

Såemies aaj Åhrénem tjiehpiedæjjine Picasso viertiestamme. 

«Voestes aejkien manne Pierren tjeahpoeh vööjnim maam akt joekoen sjïere vööjnim. Klaerieh, hammoeh jïh domtesh mah mov åssjaldahkh meatan veeltin Picasson bööremes vierhkide …» 

– Åke Westin, Täby, tjiehpiedæjja KRO