På salg!

Tråante 2017 – Jubileumsåret I bilder

NOK 299,00 NOK 100,00

Tråante 2017 ble en kjempesuksess i Trondheim. Bilder fra jubileumsuka i februar, og fra hele jubileumsåret er samlet mellom to permer. Boka byr på flotte bilder fra de fleste arrangement i løpet av jubileumsuka og alle de de offisielle talene fra jubileumsfesten.

 

Spesifikasjoner

Språk: sørsamisk, norsk, engelsk

Utgiver: Snøfugl forlag og Sametinget

ISBN: ISBN 978-82-7083-538-6

Beskrivelse

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet åpnet i Trondheim. 100 år siden ildsjelen Elsa Laula Renberg samlet om lag 150 personer for å drøfte «sociala politiske forhold og da i ser paa rendriftens omraade».
Jubileet har blitt feiret i byen, i regionen og i hele Sápmi – i ei jubileumsuke og et jubileumsår. Jubileumsuka ble en minnerik uke for Trondheim og for det samiske folket. Her får du de offisielle talene fra jubileumsdagen, og rause bildeglimt fra ei jubeluke og et fargerikt år. Året har også vist at samenes kamp for sine rettigheter ennå ikke er fullført.

Goevten 6. b. 2017 lij 100 jaepiej juassah dïhte voestes saemien rijhketjåanghkoe lij Tråantesne. 100 jaepiej juassah Elsa Laula Renberg ovrehte 150 almetjh tjöönghki juktie sosijaale politihkeles tsiehkieh digkiedidh, joekoen båatsoen bïjre. Heevehtimmiem lea aavoedamme staaresne, regijovnesne jïh abpe Saepmesne – akten heevehtimmievåhkoen jïh akten heevehtimmiejaepien. Heevehtimmievåhkoe akte våhkoe sjïdti gelliej mojhtesigujmie Tråantese jïh saemide.
Daesnie dejtie byögkeles håalemidie heevehtimmiebiejjeste åadtjoeh, jïh gellie guvvieh aktede heevehtimmievåhkoste jïh klaerijes jaepeste. Jaepie aaj vuesiehtamme saemiej gæmhpoe sijjen reaktaj åvteste ij leah annje illesovveme.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.945 kg
Dimensjoner 21.5 × 30 × 2 cm