Sualadamme voelpe

NOK 60,00

Giese-eejehtalleme jïh Gåsta vïssjehtåvva.
Ij guhte gåetesne jïh tjidtjie ajve gåetiem bueredeminie.
Bovren ålkolen bïenje tjahkesje. Eevre oktegh. Tjidtjie jeahteme satne ij åadtjoeh ammes bïenji gåajkoe vaedtsedh. Men tjidtjie ij leah desnie!

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien

Utgiver: Gïelem nastedh

ISBN: 978-82-93402-36-7

Oversetter: Ejva-Krihke Jonassen

Beskrivelse

Tekst og billedbok på sørsamisk, 54 sider.
Passer for barn som kan lese selv eller som blir lest for.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.123 kg
Dimensjoner 23.2 × 16 × 0.5 cm