Saaran Gærja

NOK 225,00

av Siri Brock-Johansen

ISBN 978-82-92044-86-5

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: Cállid Lágádus

ISBN: 978-82-92044-86-5

Beskrivelse

Aehtjebe lea Saarese soptsetamme båeries-skodtjen bijre mij Laaran-baektesne årroeminie.
11 jaepien båeries Saara lea sjiere laakan Baektien-Laarese veadtaldihkie.
Saaran gærja lea rovmaane maanide jih noeride. Daesnie åadtjoeh dåeriedidh altese gieltegs veartanasse. Saara joekoen hujnese sjædta goh aehtjebe altese govsem leeki. Dihte Saaran bøøremes voelpetje jih govsen nomme Naestie. Njiekedimmesne åådtje daejredh maam darjodh.
Gæja lea Siri Broch Johansensen voestes gærja maanide jih noeride.
Aerebi leah tjihtsh jih novellh tjaaleme ovmese plaeride. Suhtjetjem lea aaj teaterasse tjaaleme jih aaj learoegærjam.
Maahtah aaj daam gærjam goltelidh goh tjoejenasegærja.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.35 kg
Dimensjoner 16.5 × 23.5 × 1.2 cm