Mijjieh daebpene 1

NOK 200,00

Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

Tomt på lager

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: CalliidLágádus

ISBN: 978-82-8263-209-6

Oversetter: Helen Blind Brandsfjell og Joseph Fjällgren

Beskrivelse

Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

Siebriedahkemaahtoe jïh geografije lea ööhpehtimmie daan siebriedahken bïjre jïheatnemedaajroevearelden jïh daej dajvi bïjregusnie mijjieh jielebe jïh gïehtelibie. Learoevierhtie lea juakasovveme göökten stuhtjese.

Voestes stuhtje lea siebriedahkemaahtoe, jïh mubpie stuhtje lea geografije. Guvvieh jïh illustrasjovnh learoevierhtieteekstem d.arjoeh.Ammes baakoeh leah sjïere klaerine mïerhkesovvemejïh raedtesne daejtie bïhkede. Fïerhtene stuhtjesne lea minngiegietjesnetj.anghkan tjaaleme jallh rïekteseburhtje. Laavenjasshleahdovne ohtsh-jïh-gaavnh, jïh darjomen jïh dotkemen sjïekenistie.

Mijjieh daebpene 1 lea voestes g.rja siebriedahkemaahtoen jïh geografijen learoevierhtieraajrosne. Learoevierhtie lea tjaalasovvemejaepien 2013 siebriedahkefaagesoejkesjen jeatjahtehtemi mietie, jïh daan maahtoevuepsiehd.jpa.

Jeatjah g.rjah daennie raajrosne leah:
Mijjieh daebpene 2 jïh Mijjieh daebpene 3.

Ööhpeht.jjabïhkedasse, g.rja jïh lissie

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.510 kg
Dimensjoner 25 × 21 × 0.8 cm