Jemhkleldstïjje

NOK 190,00

Dïhte tjïjhtjen jaepien båeries baernie skuvleste båata. Dïhte geerjene ihke jemhkeldstïjje haavketjh daesnie. Altese hïejmesne doh båeries saemien jemhkeldstïjjen aerpievuekieh annje tjarke jielieminie. Men skuvle lea aadtjen jåvlen aerpievuekiejgujmie barkeme. Baernie ij jïjtjemse damtijh daejnie aerpievuekine. Dïhte giefies jïh aerpievuekehts domtoe.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien

Utgiver: Skániid girjie

ISBN: 978-82-91973-70-8

Oversetter: Ellen Bull Jonassen

Beskrivelse

Jemhkleldstïjje – saemien jemhkeldstïjjesoptsesh

 

Dïhte tjïjhtjen jaepien båeries baernie skuvleste båata. Dïhte geerjene ihke jemhkeldstïjje haavketjh daesnie. Altese hïejmesne doh båeries saemien jemhkeldstïjjen aerpievuekieh annje tjarke jielieminie. Men skuvle lea aadtjen jåvlen aerpievuekiejgujmie barkeme. Baernie ij jïjtjemse damtijh daejnie aerpievuekine. Dïhte giefies jïh aerpievuekehts domtoe.

Men mij aerpievuekie? Tjuara skuvlen learoegærjine tjåadtjodh jallh skuvle tjuara dan bïjre soptsestidh juktie aerpievuekine årrodh?

Baernie vaestiedassem dïsse gaavna. Dïhte aaj gaavnehte guktie edtja darjodh olles nuerebe åerpenh dam seamma dååjresem åadtjoeh goh satne, aerpievuekehts damtedh dan åvteste gaajhke ij gærjesne tjåadtjoeh. Sov orre daatovrisnie gaajhkem tjaala maam sov aerpievuekien bïjre daajra.

Ijje, Stroehteraajroe ij leah mijjem laahpeme.

Boka inneholder fortellinger om markesamiske mørketidstradisjoner. Vi møter bl.a. en syv år gammel gutt som deltar i adventsmarkeringen på skolen. Gutten kjenner ikke til denne feiringen og føler seg tradisjonsløs. Derfor lager han en bok om de samiske mørketidstradisjonene som han kjenner fra sitt eget miljø.

 

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.380 kg
Dimensjoner 26.8 × 19.5 × 1 cm