Gåaltoe

NOK 65,00

av Torvald Sund og Wenche  Øyen

ISBN 82-521-4955-3

Spesifikasjoner

Språk: Åarjelsaemien

Utgiver: Det Norske Samlaget

ISBN: 82-521-4955-3

Beskrivelse

Maarja jih altese eejhtegh leah hæhtjoesne abpe våhkoem orreme. Dellie edtjieh viht gåatan. Onnevielle Jåvva åådtje gieriehtsisnie tjahkasjidh. Dellie vesties gåaltoe sjædta. Tjoeverieh lopmegåetesne abpe jijjem årrodh.

Er del av en bokpakke sammen med Snahkere Aannesja jih jåvle-aajja, Karijuse jih Baktuse og Miehtjiesdajven Biernie til kr. 100,-

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.38 kg
Dimensjoner 27.5 × 21.5 × 1 cm