Birk jïh Barcelona-dåehkie

NOK 60,00

Birk lea orre staaresne jïh ohtsedeminie naakenh mejgujmie maahta juelkie-tjengkerem tjïektjedh. Mænngan Messim viehkien bïjre birreme dle Barcelona-dåehkiem råaka…

Jon Isak Lyngman Gælok toejegærjam lohkeme.

Tomt på lager

Spesifikasjoner

Språk: Sørsamisk

Utgiver: Gïeleaernie

ISBN: ISBN 978-82-93558-04-0

Oversetter: Ellen Bull Jonassen

Beskrivelse

Birk lea orre staaresne jïh ohtsedeminie naakenh mejgujmie maahta juelkie-tjengkerem tjïektjedh. Mænngan Messim viehkien bïjre birreme dle Barcelona-dåehkiem råaka, govhte baernieh mah unnemes seamma jïjnjem Barcelonam iehtsieh jïh lyjhkoeh juelkietjengkerem tjïektjedh goh satne jïjtje. Men sijjiem utnieh akten orre spïelijasse tjïertesne? Birk tjuara badth sov tjiehpies-voeth vuesiehtidh.

Ellen Bull Jonassen åarjelsaemien gïelese jarkoestamme.
Jon Isak Lyngman Gælok lohkeme.

Gïeleaernie jïh Noerhte-Trööndelagen fylhkengærjagåetie leah gærjam ektesne bæjhkoehtamme. Saemiedigkie jïh Noerhte-Trööndelagen fylhkentjïelte leah bæjhkoehtimmiem dåårjeme

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.025 kg
Dimensjoner 12.4 × 12.4 × 0.2 cm