Alfrede tjuara reegkes gïeline lohkedh

NOK 60,00

Mahte gaajhke dovne isveligs, Alfrede tuhtjie. Gaaje isveligs reegkes-gïeline
klaassen uvte plaavefaalan bïjre soptsestidh.

Lene Cecilia Sparrok tjoejegærjam lohkeme.

Spesifikasjoner

Språk: Sørsamisk

Utgiver: Gïeleaernie

ISBN: ISBN 978-82-93558-03-3

Oversetter: Åse Klemensson

Beskrivelse

Mahte gaajhke dovne isveligs, Alfrede tuhtjie. Gaaje isveligs reegkes-gïeline
klaassen uvte plaavefaalan bïjre soptsestidh.
Dïhte edtja dam darjodh båetijen bearjadahken. Men gosse Alfrede jïjnje
jïjnjebem plaavefaalan bïjre leara, dellie mavvasåbpoe sjædta.

Åse Klemensson jarkoestamme.
Lene Cecilia Sparrok lohkeme.

Gïeleaernie jïh Noerhte-Trööndelagen fylhkengærjagåetie leah gærjam ektesne
bæjhkoehtamme. Saemiedigkie jïh Noerhte-Trööndelagen fylhkentjïelte leah
bæjhkoehtimmiem dåårjeme.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.025 kg
Dimensjoner 12.4 × 12.4 × 0.2 cm