Åpent brev til Stortinget, Sametinget og regjeringen

tjaktjen tjåanghkoe; uttalelse; Ságat

 

 Seminaret «Vår kamp – et folks framtid» under Tjaktjen Tjåanghkoe 2017  vedtok den 29.09.2017 å sende en uttalelse til Sametinget, Stortinget og regjeringen. I uttalelsen vil seminaret utrykke stor bekymring over at samene fortsatt lider urett som følge av manglende anerkjennelse av samenes rett til landområder og naturressurser.

 

Seminaret er særlig bekymret for situasjonen i det sørsamiske området. Oppfølgningen av Samerettsutvalgets utredning fra 2007 lar fortsatt vente på seg og dermed har det fortsatt ikke kommet i gang en kartleggings- og anerkjennelsesprosess av samenes rettigheter utenfor Finnmark. Samtidig ser vi at arealinngrep fratar sørsamene deres landområder og naturresurser. I internasjonale rapporteringer og høringer til ulike FN-organ besvarer staten stadig kritiske spørsmål med at de vil bli løst i oppfølgningen av Samerettsutvalgets utredning.

Det materielle grunnlaget for sørsamisk kultur er allerede marginalisert, noe som er svært alvorlig med tanke på å kunne bevare og utvikle den sørsamiske kulturen og det sørsamiske samfunn. Det haster med å få på plass en kartlegging- og anerkjennelsesprosess til land, vann og naturresurser i de sørsamiske områdene.

Seminaret ber staten om å starte arbeidet med å følge opp Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13. Inntil det er gjort, må staten hindre ethvert tiltak eller inngrep som kan frata sørsamene deres landområder, territorier eller ressurser.

Uttalelsen sendes regjeringen, Stortinget, Sametinget og fylkene i Nord- og Sør- Trøndelag samt Nordland.

Les hele uttalelsen her: Utalelse etter seminar