Snåsa Samfunnshus lørdag 13.01. kl. 17.00

Billetter kr 200,-  Ungdom gratis

 

Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internatesne måahtadidh jaepieh 1990 Nöörjesne.
Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke daaroedehtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh.
Eejhtegh sijjen maanide gååhkese hïejmeste seedtin juktie saemien gïelem jïh kultuvrem lïeredh, jïh idtjin dejtie vihth råakh eannan skuvle-eejehtimmie.
Tjidtjie lea akte vuesiehtimmie daej maanaj jïh noeri bïjre. Dïhte lea vïenetji jïh györemen bïjre. Vaeriej jïh giesielaanten tjoevkesen bïjre. Akten gïelen bïjre mij gaarveneminie.

—-

Tjidtjie handler om en ung samisk kvinne som prøver å forstå og forsone seg med oppveksten sin, på sør-samisk internat engang på 1990-tallet i Norge. Sørsamiske barn har i mange tiår blitt sendt hjemmefra for å bo på internat og gå på skole. På 50-tallet var det en del av fornorskingspolitikken. Senere ble det et middel i den samiske kulturens gjenreising. Foreldre sendte barna sine milevis av sted for at de skulle lære samisk språk og kultur, og så dem ofte ikke igjen før til jul eller sommer. Tjidtjie handler om disse barna og ungdommene.
Det handler om vennskap og forelskelse. Om vidda og lyset på sommerfjellet. Om stolthet over å tilhøre et helt unikt folkeslag. Om et språk som er i ferd med å dø ut. Og det handler om en 6-årig jente som savner mammaen sin, sin ”Tjidtjie”.

 

Bïhkedæjja jih maanuse/Regi og manus: Ane Aass
Svïhtje/Koreograf: Mia Habib
Hammoedæjja/Scenograf: Gjermund Andresen
Tjoevke/Lysdesigner: Eirik Brenne Torsethaugen
Tjeahpoeraerije/Dramaturg: Rasmus Rohde
Musihken raeriestæjja/Musikalsk konsulent: Frode Fjellheim
Dorjeje/Produsent: Vibeke Hay Wold
Jarkoestæjja jih raeriestæjja/ :Maria Kåik Stenfjell
Oversetter, språkkonsulent
Dorjehtæjja/Skuespiller: Marja Lisa Thomasson
Joejhkere/Joiker: Charlotta Kappfjell
Daanhtsere/Danser: Erlend Audestad Danielsen
Tsiemije/Perkusjonist: Tor Haugerud

Produksjon av forestilling i samarbeid med: Åarjelhsaemien teatere, Rohde Aas Produksjoner og Turnéteateret Trøndelag

Arr: Gïelem nastedh og Saemien Sijte