Saemien Sijte 23.03. kl 19.00

Evald Stenfjell saemien sijjienommi bïjre soptseste jïh mah dah mijjese soptseste. Mestie dah båetieh jïh mannasinie?

Evald Stenfjell forteller om samiske stedsnavn og betydningen av dem. Hva kommer navnene fra og hvorfor? Hva forteller navnenes relasjoner til landskapet, bruk og vegetasjon.

Stedsnavene er en viktig del av den tradisjonelle kunnskapen. Navnene kan fortelle om funksjon, beskrivelse og bruk av området.  I 2017-2019 gjennomførte Gïelem Nastedh et prosjekt hvor sørsamiske stedsnavn fra de tre reinbeitedistriktene Låarte sijte, Skæhkere sijte og (deler av) Tjåhkere sijte ble dokumentert. Stedsnavnene ble kartlagt og dokumentert gjennom bruk av eldre kartverk, intervju med eldre samiske innbyggere og øvrige skriftlige og muntlige kilder.

Evald Stenfjell bidro i prosjektet som språkkonsulent fra Låarten sijte, hvor han i dag er pensjonert reineier. Han har sørsamisk som førstespråk og har derfor en unik kompetanse i et språk som først ble godkjent som skriftspråk på 70-tallet. Evald har bidratt til kunnskapsoverføring og dokumentasjon av samiske ord og uttrykk fra tidligere generasjoners samer. Dette gjennom blant annet bokutgivelser, transkribering gamle lydfiler og forelesninger.

Arr. Gielem nastedh og Saemien Sijte

Foto: Tjohkele, Lurusneisa av Aina Bye.