Gïelem nastedh jïh Saemien Sijte gieltegs jïh lïerije biejjide bööredieh teemaj bïjre leekedimmie jïh beapmoejurjiehtimmie.

Programme:
Gaskevåhkoen, goeven 7.b. ts. 18.00: Saemien Sijte
«Saemien vuekie leekedimmien bïjre» – Håaleme jïh guvvievuesiehtimmie, Nils Arvid Westerfjell. Gaajhkesh buerie båeteme!

Duarstan, goeven 8.b. ts. 17.00 Breide siebriedahkegåetie (tjöövke)
Niestiem smeejvedh, saemien terminologijine jarngesne – Nils Arvid Westerfjell.
Bïeljelh jis sïjhth meatan årrodh!

Bearjadahken goeven 9.b. ts. 15.00
Jåvlebeapmoem jurjiehtidh – Britt Sparrock.
Bïeljelh jis sïjhth meatan årrodh!

Jis sïjhth meatan årrodh goeven 8. jïh 9.b. tjoerh dan bïjre bïeljelidh, dan åvteste ij leah dan gellie sijjieh.

Bïeljelh Hanne-Lena Wilkse, [email protected]mune.no jallh tell. 919 15 182.

Bïeljelimmiemierie måantan goeven 5.b. Dah voestes goernese sijjiem åadtjoeh!

Gïelem nastedh og Saemien Sijte inviterer til spennende og lærerike dager rundt tema slakt og matlaging.

Program:
Onsdag 7.desember kl. 18.00: Saemien Sijte
«Saemien vuekie leekedimmien bïjre» – foredrag og bildevisning av Nils Arvid Westerfjell.
Alle ønskes velkommen!

Torsdag 8.desember kl. 17.00: Breide samfunnshus (kjøkkenet)
Partering av rein med fokus på samisk terminologi – Nils Arvid Westerfjell. Påmelding!

Fredag 9.desember kl. 15.00: Breide samfunnshus.
Tilberedning av julemat – Britt Sparrock. Påmelding!

For deltakelse 8. og 9. desember er det påmelding da det er begrensede plasser.

Påmelding til
Hanne-Lena Wilks, [email protected]mune.no
eller tlf. 919 15 182

Påmeldingsfrist mandag 5 desember.
Først til mølla prinsippet gjelder!