Velkommen til feiring av Saemiej åålmegebiejjie, samisk nasjonaldag den 6. februar. På Saemien Sijte har vi åpent hus  fra 11.30 med kaffe, gratis kaker og vernissage. Gratis inngang til våre utstillinger. Matservering mellom 11.30 og 17.30

PROGRAMME (norsk nederst)

09.00 Saevegebijjiedimmie internaaten lïhke,
Åarjel saemiej skuvle

09.20 Programme Snåasen skuvle, kultuvresavka

11.00 Gyrhkesjimmie, Soknestuggu

SAEMIEN SIJTESNE:
gahpode 11.30–18.00

12.45 Daan beajjetje håalome, saemiedigkieraerie Maja Krihke Jåma

13.00 Rïhpestimmie vuesiehtimmeste, «Båajas giejh», studeenth Saemien jïlleskuvlesne

13.30 Gærjabæjhkoehtimmie lohkeminie maanide jïh noeride – «Beerkh mannem»

16.30 Noeri håalome

16.40 «Våhkoen baakoe», 52 saemien baakoeh
dej gaektsie jaepieboelhki bïjre

16.45 Kulturelle boelhke kultuvreskuvline

17. 15 Åenehks filme vuesietibie: «Techno Áhčči»

 

PROGRAM

09.00 Flaggheising ved internatet,
Åarjel saemiej skuvle

09.20 Program ved Snåsa skole, kultursalen

11.00 Gudstjeneste, Soknestuggu

PÅ SAEMIEN SIJTE:
åpent fra 11.30 til 18.00

12.45 Tale for dagen, sametingsråd Maja Krihke Jåma

13.00 Åpning av utstilling «Båajas giejh»
med studenter ved Sami allaskuvla

13.30 Boklansering med høytlesning – «Beerkh mannem»

16.30 Ungdommens tale for dagen

16.40 Presentasjon av «ukas ord», 52 samiske ord
fra de åtte årstidene

16.45 Kulturelt innslag v/ kulturskolen

17. 15 Kortfilm: «Techno Áhčči» (varighet ca 5 min)

 

Servering av kaffe og kaker på Kafé midtpunktet, Saemien Sijte og Snåsa sykeheim.
Kaker spanderes av Enhet for samisk språk og kultur, Gïelem nastedh,
Samisk oppvekstenhet, Statsforvalteren, Sametinget og Saemien Sijte.

 

Arrangører:
Gïelem nastedh, Snåsa kommune, samisk oppvekstenhet og Saemien Sijte