«Samene – tro – kirken»

Snåsa hotell, 21. oktober

 

Begrensede plasser. Seminaret vil bli streamet på Saemien SIjtes YouTube-kanal.
Følg lenken:

Seminaret tolkes fra Norsk til Sørsamisk, og motsatt.
Til dette bruker vi Interactio-appen. Ønsker du å høre tolkingen følger du disse trinnene:
1.Last ned Interactio-appen fra Apple Store eller Google Play-
butikken, eller få tilgang til nettappen via nettleseren på din PC https://app.interactio.io/
2. Tast inn følgende tilgangskode: 211020
3. Koble til hodetelefonene.
4. Åpne appen og velg språkkanalen du vil høre på

PROGRAMME:

09.00 Registrereeme jïh prïhtjege
09.30 Buerie båeteme
09.40 Håkon Hermanstrand, historihkere
«Thomas von Westen misjovnefeeleme gosse Snåasesne mænna»
10.20 Prïhtjege
10.35 Brita Pollan, Religijovnehistorihkere jïh tjaelije
«1700-tallet kristendommen møter det samiske»
11.15 Ellen Alm, voestesbibliotekaare NTNU Universiteetegærjagåetie
«Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700».
11.55 Digkiedimmie
12.15 Beapmoe
13.15 Harald Gaski, Professovre saemien kultuvresne jïh lidteratuvresne
«Samisk åndelighet og forhold til landskapet»
13.55 Bierna Leine Bientie, åarjelsaemiej aarebi hearra
«Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh – Saemien voejkenevoete – åssjaldahkh jïh dååjrehtimmieh»
14.35 Prïhtjege
14.50 Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne
«Nöörjen gærhkoe daaletje tïjjen, liktemebarkoe jïh saemien areena»
15.30 Digkiedimmie
16.00 GALHKUVE

PROGRAM:

09.00 Registrering og kaffe
09.30 Velkommen
09.40 Håkon Hermanstrand, historiker
«Thomas von Westens misjonsreiser til Snåsa»
10.20 Kaffe
10.35 Brita Pollan, religionshistoriker og forfatter
«1700-tallet kristendommen møter det samiske»
11.15 Ellen Alm, førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket,
«Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700»
11.55 Diskusjon
12.15 Lunsj
13.15 Harald Gaski, professor i samisk kultur og litteratur
«Samisk åndelighet og forhold til landskapet»
13.55 Bierna Leine Bientie, tidligere prest for sørsamene
«Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vandring mellom samiske helligfjell og bygder med hvitmalte kirker» – Samiske åndelighet, tanker og erfaringer
14.35 Kaffe
14.50 Einar Bondevik, hearra åarjelsaemien dajvesne/prest i sørsamisk område
«Den norske kirke i nåtid, forsoningsarbeid og samisk arena»
15.30 Diskusjon
16.00 SLUTT
Billetter til seminar og lunsj på hotellet kjøpes her:
20.00 Konsert med MOENJE i Snåsa kirke. Se eget program/billetter her.

Kirkejubileet

Som en del av markeringen av Snåsa kirkejubileum 2020 skal Saemien Sijte i samarbeid med Snåsa kommune, enhet for samisk språk og kultur og Saemien Åålmege/samisk menighet bidra med et seminar som skal belyse kirken og samenes kontakter og relasjoner opp gjennom historien.

Snåsa kirke feirer i 2020 et 800-/150-års jubileum. Den eldste delen av kirka ble bygd på 1200-tallet. I 1860-årene ble den bygd på, og 1. juli 1870 ble den kirka vi ser i dag innviet.

Thomas von Westen var den viktigste misjonæren i det samiske området og har blitt kalt «Samenes apostel». Han besøkte også Snåsa og Krossgården, bla. for innsamling og brenning av samiske gievrieh/trommer. Von Westen innså tidlig viktigheten av å bruke samisk språk i misjonsarbeid blant den samiske befolkningen. Hans strenge pietisme og maktanvendelse var imidlertid svært brutal.

Om foredragene

Håkon Hermanstrand, historiker, forteller i sitt foredrag om «Thomas von Westens tredje misjonsreise – når han besøkte Snåsa».

Brita Pollan, religonsforsker og forfatter. Hennes spesialområde er religionspsykologi og samisk religion. Pollan tar for seg hvordan «1700-tallets kristendom møter det samiske». Her vil vi bli kjent både med hvordan kristendommen såg ut den gang, i forhold til det vi kjenner i dag, og samtidig i forhold til et samisk perspektiv.

Ellen Alm, historiker og førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Trondheim, skal fortelle om sin forskning om «Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700». Vi får høre om trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten, som var den siste heksebrenningen i Midt-Norge, året 1674. Hvor mange samer fra Midt-Norge var ellers innblandet i hekseprosessene? Var de lik dem som er dokumentert mot samer i Finnmark? Hennes forskning er basert på undersøkelser i originale arkiver fra 1500- og 1600- tallet.

Harald Gaski, er Professor i samisk kultur og litteratur ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole i Kautokeino og Professor II i samme fag ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Gaski har «Samisk åndelighet og forhold til landskapet» som tittel på sitt foredrag.

Bierna Bientie, tidligere Prest for sørsamene, bidrar med foredraget «Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vandring mellom samiske helligfjell og bygder med hvitmalte kirker» – Samiske åndelighet – tanker og erfaringer. Bientie arbeidet i 16 år som prest for sørsamene.

Kirkens holdning til samene har en egen tidslinje. Kirken har vært delaktig i undertrykkelsen av samene og i den fornorskings-politikken som rådet. Kirken har etter hvert tatt et oppgjør med det gamle synet.

Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne/Prest i sørsamisk område tar for seg temaet «Den norske kirke i nåtid, forsoningsarbeid og samisk arena».

Arrangører:
Saemien Sijte, Snåsa kommune, enhet for samisk språk og kultur og Saemien Åålmege/samisk menighet