I NyArktis eksperimenterer kjente norske og internasjonale

Arktisforskere sammen om nye måter å stille ut Arktis på. Utstillingen skal ikke bare ses, men også høres og føles.

 

NyArktis har sitt utgangspunkt i prosjektet Arctic Domestication som utfordrer den store vestlige sivilisasjonshistorien. Denne historien forteller at jordbruk og husdyrhold la grunnlaget for vår sivilisasjon, med komplekse samfunn og hierarkiske relasjoner. Sentralt i denne fortellingen står ideen om «domestisering» – forstått som en nesten total kontroll av dyr og planter for menneskelige formål.

Men finnes det bare én sivilisasjonshistorie? Er sivilisasjon ensbetydende med hierarkiske relasjoner, kontroll av dyr og planter og privat eiendomsrett?  Hvordan skal vi i så fall forstå alle andre; som arktiske folk, jeger–sankere uten permanent bosted, eller alle de som ikke har drevet jordbruk og husdyrhold?

Denne utstillingen tematiserer konsekvensene av den gjeldende fortellingen om domestisering og sivilisasjon for forståelsen av Arktis. Vi viser hvordan historien om domestisering som kontroll underbygger forestillingen om Arktis som villmark, åpen, urørt og tilgjengelig for ressursutnyttelse. Vi viser hvordan Arktis ble skapt som et sted der den vestlige mann kunne ‘oppdage’, erobre, sivilisere og hevde sin rett. Her er fangstfolk og gullgravere blitt etterfulgt av vitenskapsmenn og misjonærer, som i dag er avløst av geologer og globale investorer.

NyArktis bidrar til å omdefinere domestisering med utgangspunkt i Arktis.  Her finner vi at relasjoner mellom mennesker, dyr og landskap er like bestandige og forutsigbare som livsgrunnlag som overalt ellers, men at de ofte er blitt oversett eller fortiet.

 

Kan vi vitenskape en annen Arktishistorie? Om ikke innholdet av den vestlige sivilisasjonshistorien blir tatt for gitt, så vil vi lettere se at folk i Arktis har inngått i omfattende relasjoner, som knytter dyr, mennesker, og landskap sammen. Disse er igjen del av komplekse politiske strukturer, handelsrelasjoner, og ulike former for bruk av – og rettigheter til – land og vann.

Utstillingen springer ut av prosjektet Arctic Domestication in the Era of the Anthropocene, ved Senter for Grunnforskning (CAS). NyArktis trekker på ulike fagdisipliner, og innsikt fra forskere tilknyttet prosjektet: Marianne Lien, Liv Østmo, Britt Kramvig, Natasha Fijn, Rob Losey, Heather Swanson, Nancy Wachowich, John Law, Berit Kristoffersen, Sverker Sörlin og Gro Ween. Prosjektleder for utstillingen er Gro Ween, design er ved arkitekt Åsmund Steinsholm.