Daen giesiem mijjieh vuesiehtimmiem Eatnemen vaarjelæjja – Landets beskytter – Land protector Tomas Colbengtsonistie vuesiehtibie. Dïhte leah Beakoenvuemeste, Deatnesne. 

Svöörjen politihke saemieh vööste lea saemien kultuvrem jïh jielemevuekiem slaameme. Kåanste jïh soptsestimmie lea akte geajnoe goerkeliemmese.  


I sommer viser vi utstillingen Eatnemen vaarjelæjja – Landets beskytter – Land protector av Tomas Colbengtson. Han er født og oppvokst i Björkvatnet i Tärna, Sverige. 

Sveriges politikk mot samene har revet i stykker den samiske kulturen og levemåten. Kunsten og samtalen blir en vei til forståelse. 


Tomas Colbengtson

Tomas Colbengtson Bearkoenvuemie, Dearnesne lea reakadamme jah desnie sov maananbaelesne orreme. Satne tjiehpiedäjjine 30 jaepieh vaaradamme jah sov tjeahpoeh daelie jeenebe saemienkultuvreste leah dissvielie gyhtjelassh lutnjie identideete, percepsjovne- jah aejkiejbijre. 

“Mov lea Nöörjen minngienamma mohte leab sveerjen veasoje jah mieleb goh nasjovnehts saemie. Mov sjadtemisnie naavaenie soptsestieh religijovni, gielenihtoej skaamedehteme joejkemi jah gaeptiej bijre, dihte jis eah gåessieh movhth lissieraajesh jah baakoehts maahtoeh fuelhkesne. Tjabrehtimsjuhteme jah tjaetsiefaamoebigkeme jaepiej 1950-70 dulvemigujmie sjadti akte dejstie gellieh fiejlijst mah byjjesfaamoe dorjeme. Gielenihteme skuvlesne raajan 1957 sjadti goh åarjelsaemien orrijin soptsestidh. Mejtie mov saemiegielen namhtah sjadti ulmieb tjeahpoejgujmie barkedh”  


Tomas Colbengtson er oppvokst i Björkvatnet i Tärna, Sverige, den nordligste delen av sørsamiske språkområde. Han vokste opp med å kjempe for språket sitt, retten til religion og selvbestemmelse. Han bruker sin samiske bakgrunn og naturopplevelser fra de nordskandinaviske fjellene som utgangspunkt for hans kunstneriske virke. 

Han jobber med grafikk, maleri, skulptur og digital kunst. Han underviser for tiden ved Konstfack, Stockholm, hvor han fullførte fin utdannelse i 1991. 

Tomas har hatt flere internasjonale utstillinger i USA, Russland, Japan, Tyskland, Island, Færøyene, Spania, Slovenia, Nederland, Frankrike, Brasil, Grønland, Norge, Finland, Danmark, Italia, Sveits og Hellas. 


Tomas Colbengtson grew up in a small Sami village, Björkvattnet, Tärnaby, the northernmost area for the South Sami language. He grew up fighting for his language, right to religion, and self-determination. He uses his Sami background and nature experiences from the northern Scandinavian mountains as a starting point for his artistic work. 

He works with graphics, painting, sculpture, and digital art. He currently teaches at Konstfack, Stockholm, where he completed his education in 1991. 

Tomas has had several international exhibitions in the USA, Russia, Japan, Germany, Iceland, the Faroe Islands, Spain, Slovenia, the Netherlands, France, Brazil, Greenland, Norway, Finland, Denmark, Italy, Switzerland, and Greece. 

 

Foto: ©Tomas Colbengtson